حالت صحیح باکس وقتی درست است
حالت ارور باکس
حالت اخطار باکس
حالت اطلاعیه باکس
رزومه خود را آپلود کنید فایل ها را داخل باکس بکشید
با موفقیت ارسال شد
با شکست مواجه شد